Feb 202014
 

El Programa integral Propers est?? orientat a promoure el di??leg i la conviv??ncia ciutadana, la integraci?? dels estrangers, la inclusi?? social i la gesti?? de la diversitat en el barri del Raval de Barcelona.

Propers s???inspira en una idea oberta del futur del barri del Raval de Barcelona i per aix?? es plantegen reptes davant les desigualtats en l???acc??s als b??ns p??blics. El Programa Propers suposa un esfor?? col??lectiu per a transformar la realitat mitjan??ant la responsabilitat compartida.

El Programa Propers desenvolupa actuacions en les seg??ents ??rees 1) Conviv??ncia ciutadana, 2) Joventut i Fam??lies, 3) Igualtat de Tracte i Lluita contra la Discriminaci??, 4) Salut i 5) Serveis Socials i Inclusi??. L???enfortiment de la conviv??ncia ciutadana ser?? un eix transversal que estar?? present en totes les ??rees d???intervenci?? adre??ant-se totes les actuacions al conjunt de ve??ns/es, tant nacionals com estrangers, del barri del Raval.

Objectius

  • Millorar significativament el di??leg i la conviv??ncia ciutadana al barri.
  • Fomentar la participaci?? de la poblaci?? immigrant i aut??ctona a la vida social del barri com una de les estrat??gies b??siques de gesti?? de la diversitat.
  • Refor??ar de forma activa la integraci?? dels estrangers residents amb un especial ??mfasis en els col??lectius de joves i dones.
  • Promoure l’equitat social dels/les ve??ns/es de tots els or??gens desenvolupant estrat??gies que afavoreixin la inclusi?? dels grups m??s desfavorits.
  • Prevenir les conductes discriminat??ries, racistes i xen??fobes impulsant iniciatives de sensibilitzaci?? i informaci?? sobre la igualtat de tracte i d???oportunitats.

Finan??at per:

Principals col??laboradors:

Programa Propers